Zespół pasma biodrowo-piszczelowego - ITBS 

Jednym z często pojawiających się u biegaczy kontuzji jest zespół  pasma biodrowo- piszczelowego. Objawami tej kontuzji jest ból pojawiający się z boku kolana (na wysokości kłykcia bocznego kości udowej) jak i bolesność uciskowa tylnej części nadkłykcia. Podczas ruchu ból pojawia się w pozycji około 20º zgięcia kolana (tuż po kontakcie pięty z podłożem) i jest bardziej dotkliwy przy zbieganiu w dół. Za powód kontuzji uważa się tarcie pasma o kłykieć boczny kości udowej (20-30º zgięcia kolana) przy powtarzających się ruchach zgięcia i wyprostu. Niektórzy autorzy wskazują natomiast  na kompresyjny charakter tej kontuzji gdzie stanowi zapalnemu ulega tkanka tłuszczowa znajdująca się w tej okolicy [4]. Innym powodem bólu tkanek bocznej części kolana mogą być zmiany przeciążeniowe w samym paśmie biodrowo-piszczelowym, lub tkankach pomiędzy nim a głową boczną mięśnia czworogłowego.
Proksymalnie pasmo rozpoczyna się na częściach rozcięgna mięśnia pośladkowego średniego, wielkiego oraz na mięśniu naprężaczu powięzi szerokiej. Kończy się częściowo na nadkłykciu bocznym kości udowej, na guzku Gerdy’ego piszczeli, wchodzi w skład przegrody międzymięśniowej bocznej i oddaje włókna przyczepiające się do rzepki.
Pasmo napina się zarówno podczas chodu i biegu w fazie podporu i wraz z mięśniami odwodzącymi kontroluje ustawienie miednicy. Wraz z mięśniem dwugłowym kontroluje rotacje piszczeli.
Jako powód nadmiernego tarcia pasma o kłykieć boczny kości udowej wielu badaczy podaje nadmierne przywiedzenie w stawie biodrowym w momencie kontaktu pięty z podłożem rozciągającym się na całą fazę podporu [1]. Niektórzy autorzy wskazują na osłabienie odwodzicieli biodra (pośladkowy średni i mniejszy) nie jest jednak jasne czy kontuzja jest wynikiem czy też przyczyną osłabienia [2]. Inne źródła mówią raczej o zaburzonym „timing’u”, opóźnionym włączaniu się mięśni stabilizujących miednicę mimo braku wyraźnego ich osłabienia [1].  Zauważono też nadmierny zakres rotacji wewnętrznej piszczeli. Zwiększenie tego ruchu powoduje pociąganie części pasma przyczepiającej się na na guzku Gerdy’ego powodując silniejsze przyparcie do kłykcia kości udowej. Do sytuacji takiej może dojść z różnych przyczyn. Mechanizm proksymalny obejmuje zwiększoną rotację kości udowej co wskazywało by na zaburzoną kontrolę mięśniową stawu biodrowego w fazie amortyzacji (loading response) tj. niewydolność mięśni: pośladkowego mniejszego, przednich włókien pośladkowego średniego i naprężacza powięzi szerokiej. Innym mechanizmem powstania nadmiernej rotacji wewnętrznej stawu kolanowego jest zwiększona ewersja dolnego stawu skokowego w fazie amortyzacji. Kość piszczelowa rotuje się wewnętrznie podążając za kością skokową [3]. U biegaczy z tym problemem występuje dystalny mechanizm powstania kontuzji.
Obserwacja pacjenta podczas biegu i rozpoznanie mechanizmu powodującego narastanie dolegliwości jest kluczowym elementem decydującym o dalszym kierunku terapii. Testami koniecznymi do wykonania przy zespole pasma biodrowo- piszczelowego są:
– badanie palpacyjne pasma biodrowo- piszczelowego;
– test Obera tj. badanie długości mięśnia naprężacza powięzi szerokiej (zdj.1)
– czynne i bierne zakresy ruchomości stawu biodrowego, kolanowego (ewentualnie odcinka lędźwiowego i stawów skokowych);
– test siły mięśniowej mięśni pośladkowych średniego i mniejszego;

W fazie ostrej terapia obejmuje:
– rezygnację z treningów i aktywności ruchowych z powtarzalnymi ruchami zgięcia i wyprostu kolana (np. jazda na rowerze);
– krioterapia;
– ćwiczenie wzmacniające mięśnie odwodzące staw biodrowy w pozycjach nie powodujących napięcia pasma biodrowo- piszczelowego;

Dalsza część terapii będzie miała na celu przywrócenie prawidłowej kontroli mięśniowej stawu biodrowego a także stopy i stawu skokowego.

Nasz pacjent może powrócić do treningów nie wcześniej niż dwa tygodnie po całkowitym wycofaniu się dolegliwości. Niezbędne jest stopniowe wprowadzanie obciążeń treningowych oraz kontynuacja ćwiczeń z terapii w ramach treningu ogólnorozwojowego.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.